Registrácia

Registrácia do súťaže bola ukončená

Spracovanie osobných údajov

Odfajknutím kolónky v registračnom formulári vyslovuje účastník svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s vyššie uvedenou slovenskou legislatívou a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GPDR) spoločnosti:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa McCoy & Partner spol. s r.o., IČO 25187767, spisová značka C 81964 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní E-mail: zuzana.kress@mccoy-partner.com
Rozsah spracovávaných údajov meno, priezvisko adresa, e-mail, telefónne číslo, rok narodenia
Účely spracovania Organizácia tejto spotrebiteľskej akcie
Zasielanie obchodných oznamov prevádzkovateľa vrátane reklamy
Zasielanie obchodných oznamov prevádzkovateľa elektronickými prostriedkami
Právny základ pre spracovanie Tento súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) uvedeného Nariadenia
Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené Päť rokov odo dňa vyslovenia tohto súhlasu
Poučenie dotknutej osoby Súhlas nie je povinný, ale bez neho nie je možné zúčastniť sa na tejto spotrebiteľskej akcii.
Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo odstránenie, poprípade obmedzenie spracovania.
Máte právo vzniesť u prevádzkovateľa námietku proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov.
Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením prevádzkovateľovi, ktoré je možné uskutočniť listom aj e-mailom na kontaktoch uvedených vyššie.
Máte právo podať sťažnosť na úrade dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Zvláštne poučenie dotknutej osoby priameho marketingu Máte právo vzniesť u prevádzkovateľa námietku, a to oznámením prevádzkovateľovi, ktoré je možné uskutočniť listom, telefonicky aj e-mailom na kontaktoch uvedených vyššie.
Po tom, ako prevádzkovateľ dostane námietku, ďalší marketing neodkladne ukončí.